ประวัติบริษัท บี.เค. แพคเกจจิ้ง จำกัด และนโยบายในการดำเนินงาน

          บริษัท บี.เค. แพคเกจจิ้ง จำกัด (B.K. Packaging Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกล่องลูกฟูก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก โดยบริษัทของเราได้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยา, ชีวเภสัช, เครื่องสำอาง, อาหาร, แก้ว, ยานยนต์ และ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
           เราดำเนินกิจการด้วยความตั้งใจมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การบริการด้วยความรับผิดชอบสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเรายังให้ความใส่ใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าให้ตรงต่อเวลา จึงทำให้ บริษัท บี.เค. แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเสมอมาตลอดระยะเวลา 20 ปี นอกจากนั้นเรายังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเร่งด่วน เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยท่านอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับเรามีการตรวจควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกๆขั้นตอนของการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่จะถูกจัดส่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
 
          ทั้งนี้ บริษัท บี.เค. แพคเกจจิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านคุณภาพ International Organization for Standardization (ISO 9001 : 2015) โดยเน้นการบริหารและการจัดการคุณภาพขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการทำงานของบริษัท โดยมี นโยบายคุณภาพ ดังต่อไปนี้
 
          นโยบายคุณภาพ
          บริษัท บี.เค. แพคเกจจิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการประยุกต์การดำเนินงานในขอบเขต รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก   ให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางในการบริหารระบบคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1. บริษัทมุ่งมั่นเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า
2. บริษัทมุ่งมั่นเพิ่มยอดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทมุ่งมั่นดูแลรักษาเครื่องจักร / เทคโนโลยี อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทมุ่งมั่นควบคุมกระบวนการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลาและมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
5. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลกรและจัดสวัสดิการอย่างเป็นธรรมเพื่อเสริมแรงจูงใจให้กับพนักงานและสร้างความมั่นคงในอาชีพ
6. บริษัทมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์ของ Supplier เพื่อให้สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ตรงเวลาและมีคุณภาพ
Powered by MakeWebEasy.com